Miljö

Miljö och Återvinning

Hantering av spillolja, glykol, oljefilter och annat miljöfarligt avfall

Miljö och Återvinning

Spillolja, andra uttjänta smörjmedel och kemikalier tas om hand genom vårt program för återvinning. Spillolja, uttjänta oljefilter och övriga kemikalier framförallt från bilverkstäder samlas in och tas om hand kontrollerat och miljövänligt.

Insamling och hantering

Vi erbjuder system och utbildning för hantering och lagring av spillolja, glykol, oljefilter och annat miljöfarligt avfall. Hämtning av spillolja och miljöfarligt avfall sker i samarbete med våra partners.

Vi erbjuder även produkter för hantering av restavfall och spill på verkstad och i industri.

Kontakta oss för mer information